Скръвеника

 • Други имена
  Шаманската, Енчова дупка -
 • Дължина
  64 m.
 • Дълбочина
  44 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  266 m.
 • Ерозионен базис
  87 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Шаманската пещера /от *Система „Скръвеника“

  /Скравеника+Шаманската+Енчова дупка/

  с. Румянцево *Община Луковит

  Ловешка област

  Местност: Скръвеника

  Каменополско-Карлуковски район № 206

  Старопланинска област

  БФСп № 2605 *Код № 206141

  G P S – E 24, 062772 N 43, 084654 – WGS84

  ропастна пещера ; Водна ; Разклонена ; Понорна

  Обща дължина на Скръвеника 61м Денивелация -23м, НМВ 289м

  Картирал Камен Бонев ПК“Алеко“ София 1978г Мащаб 1: 200
  Местонахождение На 3000м от с. Карлуково 1. Описание на пещера Шаманската: Открита от Димитър Ангелов от „Академик“София през април 1997г по време на пролетния сбор на клуба. Картнрана, но картна документация не постъпва в ГКПБ. Посредством гмуркането на крайните сифони в „Енчова дупка“ и „Шаманската“ се привързаха към пещера „Скравеннка“ в една обща система от А. Жалов от „Хеликтит“. Прекартирана пещера Шаманската на пролетния сбор на „Хеликтит“ на 14-15/04/2012г от Цв. Валерианова, Ив. Петров от ПК“Хеликтит“ София и Д. Попова от ПК“Черни връх“София. „Шаманската“ се намира на 2. 7км източно от Карлуково в западната част на местността „Скравенишки валог“, на около 700м от разклона Карлуково – Румянцево в посока с. Румянцево. След разклона се върви по шосето за с. Румянпево около 500м. В дясно се отделя черен път, който води до селскостопански площи и горичка. В горичката започва добре оформено дере, по което ако се върви се достига до входа на пещерата. Реално дерето свършва с няколко къси прага и там, където се пресича с друго дере, е добре оформения вход на пещерата. Дерето свършва с каскада около три метра, която отвежда под свода на силно ерозирало скално мостче. Входа на Шаманската е с издължена и неправилна форма при височина 2. 9м и ширина 1. 1м. Пода е покрит с едри камъни. От другата страна на скалното мостче се включва второ дере. В лявата страна (североизток) се разкрива н същинския вход на пещерата с триъгълна форма при ширина 1. 2м и височина 0. 5м. От него в североизточна посока се отделя галерия, която в първите 5м представлява „преса“ с ширина 1. 4м и височина 0. 4м. Пода е покрит с дебел пласт пръст и растителни остатъци и често тази част е леговище на лисица. След 5-ия метър височината на свода значително се вдига – до 1. 4м. Достига се до два последователни прага. Първият е с дълбочина -0. 75м. а втория -2. 5м. Втория праг се преодолява на камина, като изкачването за по-къси хора е трудно и за по-лесно преминаване може да се постави алпийска стълбнчка. Пода е покрит с речни камъни. Височината на галерията достига над 4м. Постепенно галерията преминава в тесен н висок меандър, като на 30-ия метър след входа се попада на подземната река. На това място галерията прави характерен завой на югоизток. Реката излиза от непреодолимо стеснение. Малко след това е и първото езеро в пещерата, което се избягва от дясно по суха галерия. Слиза се нов праг от -2. 3м, като може да се върви и по различните корознонни нива. Реката е разлята и не надвишава върха на ботушите. Галерията е зигзагообразна и прави завои последователно на изток н на юг. Забелязват се и две къси разклонения, покрити с дебел пласт глина. На тези места ясно личат следите от наводнение и покачване на водата, като клечки и клони има закачени до самия таван на галерията. Това прави пещерата опасна за проникване при обилни валежи или снеготопене! По стените и свода се забелязват натецн н сталактити. На 70-ия метър се достига до второто езеро в пещерата. То е Т-образно, като на противоположната му страна се отделя възходящо разклонение, дълго над 10м, което завършва с комин. Продължението е по течението на реката в източна посока. Дълбочината на езерото е около 0. 7м и на места се търсят плитчини в краищата му или се преминава на камина над дълбоките места. Последователно галерията прави няколко резки завоя на север и на изток, като се преминават още 3 езера. Пода е покрит основно с речни камъни (валуни) и рядко с напластявания от глина. Срешат се често вторични пещерни образу- вания. Средната височина на галерията е около 3м при ширина 1-1. 2м. След втория рязък завой на север галерията отново добива ориентация на югоизток. Преминават се оше две езера и на 230м от началото на пещерата се попада и в единствената по-широка зала на пещерата – 4м при височина 4. 3м и дължина 6м. На това място се забелязват също така множество красиви образувания, като най-характерни са сталагмитите. Има и много красиво и характерно скално мостче, върху което са изникнали красиви сталагмити. Реката изчезва в лявата страна на галерията в тесен сифон. От тук следва тясна част с ширина около 2. 1м и височина 0. 95м. Тази част е дълга 20м. Веднага след това се излиза на висока галерия, като следва рязък завой на югозапад и след това дълго езеро и отново завой на юг. Последната част изобилства от натеци и красиви вторични образования. Следва иов завой на юг и оше един на югоизток. Крайната част е ориентирана в южна посока и има оше две езера. Малко преди края има множество комини във височина, като се увеличават глинестите наслаги. На места височината на свода надвишава 7м. Крайното езеро е дълбоко и преминава в сифон. То е преминато от Алексей Жалов и пещерата е свързана в система с „Енчова дупка“ и „Скравеника“. Обшата дължина на пещерата е малко над 400м при денивелация около -12м. В крайната част понякога има възможност за наличие на СО2!!!

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена с 3 входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата