Светата вода

 • Други имена
 • Дължина
  105 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  1085 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: P. bureschi, Pheggomisetes globiceps breiti
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:

  Svetata Voda – cave near Gintsi Village. Length 108 m. Visits: 16.07.1960 (P. Beron), 12.02.1991 (P. Stoev & R. Pandurska); 21.02.1992 (P. Stoev).

  Oligochaeta: Dendrobaena subrubicunda

  Copepoda: Paracyclops fimbriatus

  Opiliones: Paranemastoma radewi, P. bureschi

  Araneae: Lepthyphantes leprosus

  Acari: Sasatrombicula bureschi

  Coleoptera: Carabidae: Pheggomisetes globiceps breiti

  Coleoptera: Staphylinidae: Quedius mesomelinus

  Diptera: Heleomyza captiosa

  Chiroptera: Rhinolophus ferruequinum, Rh. hipposideros

  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Светата вода

  БФСп № 1368

  № район и пещера

  204054 Район и област Понорски район, Старопланинска област Местоположение Местност Мегерова кукла Махала / квартал
  Населено място с. Гинци Код на ЕКАТТЕ 14903 Община Годеч Област Софийска област  Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от 1981г Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 108м Денивелация (- , +) 2м (-0м, 2м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1070м Карта
  Картирали Петър Трантеев, В. Генчев, С. Манов, М. Влъчков Експедиция Републиканска експедиция Клуб Сборна група Година 1975 Мащаб 1: 200 Прекартирали
  Последна карта 1975г.

  История на откриването Прекартирана на 17/07/1975г.

  Местонахождение Намира се на 1км югозападно от с. Гинци в местността Мегерова кукла, на около 120м на юг от „Динева пещ, въ същия скален венец.

  Описание на пещерата „Входа ѝ е високъ 1. 70м, широкъ 1. 05м и гледа точно на югоизток. На 5-ия метър входа е преграденъ съ дървена врата, заключена съ кофаръ. Минаването става покрай затворената врата и стената на пещерата. На 9-ия метър главната ось на пещерата взема посока югозапад и съ тази посока върви почти до 60м. Къмъ 24м., въ десно отъ главния ходъ, се отдделя едно разклонение, което наново се показва и съединява на 30м. Провирането въ този страниченъ клонъ става мъчно, тъй като най-големата му широчина не надминава 0. 50м. Наново къмъ 36-41м се появява ново странично разклонение, което обаче е много тесно и влизането е възможно само до къмъ средата му. Точно срещу 42м налево наново имаме вече трето широко разклонение на пещерата, което пакъ се съединява съ общия ходъ и което наричатъ „Олтаръ“. Между 42-60м пещерата е най-висока и разширена, като височината ѝ до тавана стига до 15м. Отъ тукъ (66м) главната осъ на пещерата взема наново посока северозапад и върви съ тази посока до самия край – 85м. Отъ 66м, за да се отиде по-нататъкъ, се изкачваме по една направена за целъта дървена стълба, тъй като отъ пода на пещерата нагоре се издига една тераса, висока около 1. 50-2м, която повдига общото ниво на пещерата отъ тукъ до края ѝ съ 1. 50-2м. Щомъ се премине презъ стълбата, предъ насъ се откриватъ неколко не високи сталагмити, а въ лево отъ техъ се очертаватъ върху пода 3 „човешки“ стъпки, които споредъ вярванията на населението съ отъ минаването или присътствието на некой светецъ, затова тукъ требва да се палятъ свещи и да се освети местото отъ свещеникъ. И действително, малко по-нататъкъ, на 72м, въ десната страна на пещерата съ поставени: единъ големъ дървенъ кръстъ (боядисанъ), а до него две икони на Св. Дева Мария, отрупани съ цветя и повесма – кълчища около основиге на кръста. Малко по в десно – втори дървенъ кръстъ, също големъ и боядисанъ, на средата му е прикрепена иконата на Св. Богородица. Въ лево и десно по една чиния съ поставени въ техъ разни пари (отъ 0. 50лв до 2лв, имаше и стари турски монети!). Отпредъ предъ кръста бе сложена една паница съ вода, въ която плаваше едно малко дървено кръстче. Около двата кръста беха сложени преснодонесени цветя (тъй като този день бе петъкъ)! Предъ самите кръстове се намиратъ две малки езерца съ чиста кристална вода, наречена „Света вода“. Споредъ местното поверие всеки петъкъ, сутринь, болните отъ главоболъ, екземи, кели и др. идватъ тукъ предъ двата кръста, донасятъ цвътя, правятъ поклони, кръстятъ се, пиятъ и се миятъ отъ тази „Свъта вода“, като дълбоко верватъ въ нейната целебна сила и чрезъ това, може би, оздравяватъ! Отъ тукъ и името на пещерата: „Светата вода“. По-нататъкъ пещерата продължава около 15м, образува малки разлети сталактити, като вече значително се снишава и завършва на 85м, т. е. края на пещерата. И тази пещера е доста влажна, обаче много фаунистични материали не беха константирани. На 72м около кръстовете беха уловени няколко Светломразци – Pheggomisetes.“ (Нено Атанасов 1940г).

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  В.Генчев, С.Манов, М.Влъчков "Черни връх"
 • Дата
  1975-07-17
 • Карта 2015 г.

 • Картировач(и)
  Вл.Георгиев,Ст.Горанов ПКСУ "София"
 • Дата
  2015-12-31