Кривата пещ

 • Други имена
 • Дължина
  1500 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  75 m.
 • Надморска височина
  1060 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: 17 вида,от които два са троглобионти
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Кривата пещ Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 1369

  № район и пещера

  204055 Район и област Понорски район, Старопланинска област Местоположение Местност Мегерова кукла Махала / квартал
  Населено място с. Гинци Код на ЕКАТТЕ 14903 Община Годеч Област Софийска област G P S 2306170343035263 – WGS84 Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от 1981г Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна , Водна Разклоненост
  Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 1500м Денивелация (- , +) 75м (-0м, 75м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1085м Карта
  Картирали Иван Буреш Експедиция Частна проява Клуб Българско Пещерно Дружество Година 1939 Мащаб 1: 999 Прекартирали З. Илиев, А. Апостолов, В. Пашовски, Д. Тодоров – „Еделвайс“ 1978-1986г, Ангел Апостолов 1989г, „Екстрем“ 2006г. Последна карта 1989г.

  История на откриването Наречена така отъ населението, понеже цялата пещера върви зигзаговидно . Съобщена за първи път от К. и Х. Шкорпил през 1895г. Първото известно проучване датира от 30/06/1939г и е извършено от научна екпедиция на БПДружество под ръководството на акад. Ив. Буреш – съставено e описание на първите 340м от пещерата, извършени са биоспелеологични сборове. На 25/09/1970г Вл. Бешков и Н. Генов преминават пясъчния сифон към 340-ия метър (тогава отворен) и достигат водния сифон. По-късно проучвана многократно от софийски пещерни клубове. Картирана детайлно от З. Илиев, А. Апостолов, В. Пашовски, Д. Тодоров от „Еделвайс“ София в периода 1978-1986г. През януари 1987г Димитър Тодоров и Владимир Пашовски преодоляват сифона в края на сухите части и достигат крайната зала. От 1989 до 1993г. И. Алексиев и Й. Павлов прибавят към известната дължина на пещерата още 700м (??) новоткрити хоризонтални галерии и около 40 метра възходяща денивелация. Пещерата не е проучена до край, изследователите са спрени от водопад, падащ от 25м височина и диаметър 4м. През 12/2006г. „Екстрем“ прибавят още около 200м при +55м денивелация.

  Местонахождение Намира се на 900м югозападно (югоизточно ?!) от с. Гинци, на десния склон на р. Гинска (Нишава), в подножието на скалния венец Заскоко, местност Мегерова кукла, на 300м южно от пещерата „Снетата вода“. Образувана е в средно-горноюрски варовици, на литоложката граница на два типа варовици, като горния пласт, в който се наблюдават амонити е по-силно разтворим, отколкото долният, което е предопределило и профила на напречното сечение.

  Описание на пещерата Дебели наслаги от речни пясъци след 500-ния метър, от чиято основа периодично изтича поток. В следващият участък, на места, нивото на наслагите достига до тавана и затваря галерията, която завършва с езерен сифон. Зад сифона галерии и зала с размери 5х10х20м. От недостъпен отвор във височина на залата изтича поток, образуващ водопад. Новата част: След около час в дупката се достига тесняк в стабилен блокаж. През него се попада в основна галерия и почти веднага в първата по-голяма зала. Около 10м и след стеснение надолу чернее, а в другата част на залата и пак надолу в блокажа има начало на основна галерия около 6м широка и с образувания. След залата следва тясна фурна около 7 метра. Излиза се пак на широко и след около 20 метра се излиза почти на тавана на следваща зала. По това ниво в една първоначално ниска галерия се продължава около 60м, след което следва глинена тапа, но задължително продължава. Минават се с катерене около 35 метра в една голяма основна галерия по синтрови водопади (с 2 въжета от 15м като парапети) и се достига до място, където много силно духа. Над около 10м се вижда голяма напречна основна галерия. Като цяло в новата част са картирани около 200 метра при +55м денивелация. Характера на пещерата е много обещаващ – намира се на средното ниво на една пукнатина, която е с ширина около 10-20м и висока около 60-70м или повече и незнайно колко дълбока. В нея има перпендикулярни разклонения и галерии, някои с големи размери (5х5м). Не е стигнат край на много места! Почти навсякъде има образувания. (10/12/2006г.) Входа ѝ се отваря между две скали, високи до 10м, съ широчина 1. 80м и височина 5м. Отначало е суха и не по-широка отъ 2м, а също и височината ѝ се движи между 1. 50 до 2м. Образуващата скала се състои отъ два пласта: горенъ – измитъ по-силно, въ който се наблюдаваха вкаменелости: амонити, миди и доленъ по-твърдъ, измитъ по-слабо отъ водата и начупенъ. Къмъ 80-100м точно на пътя се намиратъ много, но малки, хубави коритца (ванички), наредени едни надъ други амфитеатрално, пълни съ кристална вода, а дъната имъ съ осеяни съ дребни, изгладени камъчета. Следъ минаването на още 10-15м вече сме въ зоната на по-големи езерца, а следъ изминаването на около 200м, като посоката се чупи ту въ лево ту въ десно, сме предъ по-големо езеро, презъ което се минава съ малко усилия. Отъ тукъ пещерата продължава все съ същата посока: зигзаговидно и следъ минаването още на нови 300м се стига единъ изворъ – като сифонъ, съ натрупанъ наоколо песъкъ. Тукъ се намериха: по влажните места Pheggotnisetes, a въ водата Amphypoda. Общата дължина на „Кривата пещера“ е около 500 метра. Тя много прилича на пещерата при с. Церово.“ (Нено Атанасов 1940г)

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 6
  Специфични особености: пясък,глина,чакъл ръбест