Южен Красенски манастир

 • Други имена
 • Дължина
  57 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  200 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Южен Красенски манастир* Рег.№ 3292

  с. Красен *Община Иваново *Русенска област

  Местност: Санджаков чифлик

  Русенски карстов район на Ломовете № 103

  Дунавска равнина

  G P S – E 25, 594776 N 43, 443498 – WGS84

  Рег.№ 1240 *Код № 103205 *НМВ 102м

  Обща дължина 19м

  История на откриването:

  Между селата Красен и Басарбово в района на рибарниците в мест- ността“Санджаков чифлик“ започва дълга, скална верига в която има разположени няколко скални манастира и множество килии, ниши и обитавени пещери. Районът започва от втория завой на р. Русенски Лом, в края на гората и завършва в края на единствения рибарник, вляво от реката, преди дигата от корекцията на реката. Въпросният манастир е най-горе разположеният по течението на реката. Според районирането на карста в България /по Вл. Попов/попада в пещерен подрайон *Ломовете* № 103 формиран в аптски /ургонски/ варовици. Манастирът се състои от няколко свързани помежду си части – 1. Останки от същинския манастир, 2. Естествена диаклазна пещера 3. Основно ниво, обхващащо тераса в дясно от диаклазата, вход вляво от манастира и унищожена част на същото ниво 4. Две килии, разпо – ложени вляво от манастира 5. Обитаван горен етаж /естествена пещ- ера 6. Необитаван сложен участък в най-вътрешната част на манаст- ира. Началната реперна точка *0* е разположена под горния отвор и по височина – на основната тераса, намираща се между същинския манастир и диаклазата *А*. Вероятно част *А* е била свързана с част *Б* с дървен под над диаклазната част *Г*. Част *Б* е офор- мен като тунел с почти правилна форма и височина 1, 40м. Началото на тунела е обърната към диаклазната част *Г*, а краят излиза на площадката, която е била свързана с нов вход ХІ. Диаклазната част *Г* е с дължина 16м. Истинският манастир *Е* е разположен на ниво + 360 см. от р. т.*0*. Състои се три части: олтарна, църква и вътреш- на част. Олтарната част *8* е взривена отдолу и виси във въздуха. Тя е била осветявана от два отвора *8 и 6* с посока по дължина на оста на манастира. В църквата личи второстепенна олтарна част *13*, обърната с лице към основната олтарна част *8*. Вътрешната и предна част на манастира са били разделени, запазена е своеобраз- на преграда *ХХІ*. В края на църквата е разположен гроб 2 *ХХ* с дължина 190см., ширина 70см. и дълбочина 90см. с посока почти изток -запад. Гроб 1 *VІІІ* е разположен малко над терасата /210 на 110 см./. В дъното на същинския манастир тесен кумин водeщ до сложна, вертикална пещера *Д*. Описал К. Димчев член на п. к.*Приста* гр. Русе

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена