Хайдушката пещера

 • Други имена
  Темната дупка
 • Дължина
  459 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  20 m.
 • Надморска височина
  148 m.
 • Ерозионен базис
  56 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  • 2607 местоположение

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Хайдушката пещера* / *Темната дупка* с. Девенци, обл. Плевенска, Община Червен бряг Местност *Скока* НМВ 156м Драганово-Бежановски район , Старопланинска област № 208077 Дължина 459м ; Денивелация +20м ; Рег.№ 2607 ; МЕБ +56м р. Искър

  Хайдушката пещера* се намира на 4км СЗ от с. Девенци. Изходен пункт са кошарите на селото, които отстоят на 3км СЗ от лявата страна на пътя от с. Девенци за Червен бряг.

  Достъп: На 3 километра след табелата за край на село Девенци, посока Червен бряг/Чомаковци от дясната страна на пътя се достига до трафопост. Срещу него вляво от главния път започва макадамен тесен път през дървета, кой свършва в изоставена ферма. Това е отправната точка за пещерата. Не се изисква високопроходима машина.  
  Ориентир за намиране на пещерата: Ако продължим мислено макадамения път в права линия, той стига до ясно изразен улей с абсолюно отсечен профил от дясната му страна. Ако се тръгне по него, има многобройни ниши и малки пещери, както и иманярски дупки, повечето от които са маркирани с червен кръг с „Х“. По съседния улей вляво след стръмно изкачване се стига до пещерата. Входът  е ясно видим от дясната страна на пътеката.
  (Анри Хаздай, януари 2020 г.)
  –––-

  Обекта се намира в западната част на Средния предбалкан. Пещерата е с два входа със североизточно изложение с размери 1, 5х1, разположени в един от няколкото поройни улея (дължина 200м и ширина 5м), врязващи се в северния склон на Маркова могила. Карстообразуващата скала е с96%

  съдържание на калциев карбонат и със сиво-белезникав цвят. Пещерата е образувана в мастрихтски варовици – ІІІ-ІV с подложка алб Развита е в северното бедро на Марковата хорст-антиклинала с наклон на пластовете на север от 15 до 45*. и от 10 до 25*юг, дължи- на 43 км и широчина 3-4 км. Пещерата е образувана при средно плейстоценската тераса на р. Искър, при която в следствие епирогенезата и свързаното с нея всичане на речните долини, нивото на карстовите води се понижава и настъпва осушаване на високите пещери и разкриването на входовете им на земната повърхност. Пещерата е хоризонтална, разклонена, едноетажна. Морфоложката структора я определя като пещера от смесен тип. Двата малки входа ни въвеждат в полусветла привходна зала с височина 7-8м. Пода е покрит с дребен до едър ръбест чакъл и глина. В средата на залата зее голям иманярски трап. След нисък свод се влиза в широка галерия с равен глинест под и заоблени форми на стените със следи от мразовото изветряне. Първите сталактити с неголеми размери се забелязват към 56-ия метър. По пода едва личат множеството синтрови прегради запълнени с глина. На 16-ия метър има красива колона, заобиколена от обилно капеща от тавана вода. Навътре галерията се разширява до 3м и достига до голяма зала, от която вдясно започва друга ши- рока галерия, дълга 31м. След 16м тя рязко свива в дясно и се стеснява. След още 9м по малък, хлъзгав наклон се завива още веднъж преди иманярски изкоп, не много дълбок с дължина 8м. В ляво се достига до най-голямата зала със свод, висок до 12-14м със серия от еврозионни кубета и с под, покрит с прилепно гуано. В средата върху голям 2, 40 х 2м гравитационен блок има два неголеми купол- ни сталагмита и още една двойка, стърчащи в дясно от тях на самия под. Има изкопани още два иманярски трапа на това място. Дотук са 158м. Следват още галерии с колони, които създават впечатление за лабиринтност. На много места има капеща вода, на места синтрови прегради и анемолити. От залата водят началото си две разклонения Дясното е дълго 22м и в най-широката му част се е образувала малка, 6м в диаметър, заличка. На пода се извисява голям 2, 3м конус от прилепно гуано, който заема заличката изцяло. Галерията завършва с 5м комин. До лявото разклонение се достига по два пътя, които обхождат 8м в диаметър колона и се събират в началото на 27м тесняк, прокопан от иманяри, в който в последните няколко метра се пропълзяват върху почти запълнени с глина синтрови преградки. Та- вана постъпенно се повдига и се отзоваваме в дълга 16м и широка 10 м. зала с невисок таван. Седемте каменни колони и високите от 1, 60 до 3м прагове от лявата страна на залата създават впечатление, че е лабиринтна с втори етаж. По тавана и стените висят полупрозрачни анемолити, най-красиви в дясното разклонение на залата – възходящо с дължина +16м. Безброй синтрови прегради образуват 18метрова каскада – от там е текла водата в пещерата. В края и само един камък пречи на продължаването и. Дължина по главната ос 218м По време на турското робство в района е имало разбойнически шайки, които палели, грабили и убивали. При техните набези жителите на околните махали се криели в пещерата. Според разкази на стари хора там са се криели жителите на 9 села. Въпреки, че пещерата не е известна като убежище на хайдути, тя се нарича *Хайдушката пещ- ера*. Освен с това име местното население я познава и като*Темната дупка*. Ив. Юлиус и Хр. Матров посещават пещерата и проучват фауната 1927г. През 1942г В. Миков прави археологически разкопки. Първите описание и карта са публикувани от П. Берон през 1964г в сп“Турист“, бр. 4 и от П. Трантеев през 1965г в „Пещери-туристиче- ски обекти“Пещерата е описана и картирана подробно 1978 год. от Ал. Жалов, К. Бонев, Хр. Илиев и С. Иванов от п. к.*Алеко* гр. София Защитен природен обект с площ 0, 3ha(заповед № 1635//27. 07. 1976г на МГОПС). Известни са 28 вида безгръбначни и 5 вида прилепи.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна с два входа, разклонена …

  Карта

 • Картировач(и)
  Камен Бонев, Ал. Жалов "Алеко" - София
 • Дата