Бойчова скала

 • Други имена
  Бойчова дупка, Бойчовци
 • Дължина
  200 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  22 m.
 • Надморска височина
  830 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бойчова скала | *Бойчовци, *Бойчова дупка

  с. Логодаж *Община Благоевград *Благоевградска област –

  мах. Бойчовци *Местност: Бойчова скала –

  Влахински карстов район № 401-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 22, 561733 N 41, 575748 – WGS84

  Рег.№ 3076 *Код № 401011 *НМВ 830м.

  Обща дължина 200м. *Денивелация 27м (-5м, 22м)

  История на откриването:

  Разкрита при кариерни разработки през 1979г. Проучена и картирана от Илия Илиев, Р. Доганджийска и Вл. Генов от ПК“Айгидик“ Благоевград и през 1981г от екип на Географския институт на БАН и БФСп в състав П. Берон, П. Стефанов и Тр. Даалиев.

  Местонахождение:

  Намира се в кариера в м. Бойчова скала, на 2. 5км южно (под) от с. Логодаж, Пещерата е разположена в южната част на Влахинска планина, югоизточниа край на Бойчовa скала, на левия долинен склон на Логодашка река, в ляво от пътя от с. Логодаж за ГКПП Станке Лисичково. Долу, в равното под кариерата е махала Бойчовци. Като се влезе в кариерата се държи дясна посока и се излиза на оголения склон, където са добивали скалния материал. Пещерата е в основата на оголения склон – входът е висок и се вижда. С кола по чакълест черен път се стига на около 15-20м от входа. Пещерата е формирана на границата между Влахинската антиклинала /източно бедро/ и Овнарската синклинала. Образувана е в чисти /с високо карбонатно съдържание/ средно триаски варовици, лежащи върху водонепропускливи долнотриаски пясъчници. По генезис са водораслови, биохерни. Pазвита по основна тектонска пукнатина с посока И/З и междупластова пукнатина, затъваща на И/ЮИ под наклон 35 градуса. Защитен природен обект с прилежаща площ 4 ха (заповед 542/23. 05. 1984г. на КОПС)

  Описание на пещерата:

  Хоризонтална, неразклонена суха пещера. В централната част – зала с размери дължина 30м, ширина 20м и височина 3м. Богата на карстово-акумулативни натечни форми. Наслаги от terra rossa. Инфилтрационни – капещи води периодично образуват езеро. Входът е висок окол 3 метра, но навътре галерията бързо се стеснява и се превръща във възходящ полегат тесняк. Има останки от желязна врата, сега счупена. След като се мине тесняка (който е няколко метра) се изправяме пред голяма яма, около 5 метра дълбока, с отвесни, на места надвесени стени и не може да се заобиколи. Би могло да се пробва траверс отдясно, но е рисковано – стената е натек, омешан с глина, рехав и хлъзгав. Единствената удобна хватка се клати – няма удобни хватки. Имало е няколко стъпки, но са потрошени, сякаш нарочно. Фауната на Бойчовата пещера не е добре проучена. Събран е богат материал, който засега е в процес на обработка. От бръмбарите се очаква описването на нов вид, вероятно ендемит. Последни посещение от специалисти биоспелеолози 14. 09. 1994 (B. Petrov); 21. 07. 2002 (B. Petrov & P. Beron). Gastropoda: неопределен вид Isopoda: Cordioniscus bulgaricus- троглобионт, локален ендемит мокрица. Единствено находище в България и света. Araneae:

  Megalepthyphantes collinus (паяк) Acari: *Ixodes sp. (кърлеж по

  прилепите) Diplopoda: (многоножка) Chilopoda: *Eupolybothrus transsylvanicus (стоножка хилопода) Collembola: неопределен вид Diplura: неопределен вид Hymenoptera: Diphyus quadriguttorius Coleoptera: Trechus cardioderus balcanicus + 3 other species (Leptodirinae and Cholevinae) (бръмбари) Coleoptera: Staphylinidae: *Atheta sp. (стафилиниди) Trichoptera: *Micropterna nycterobia (ручейници) Lepidoptera: *Triphosa sabaudiata, *T. dubitata, *Autophila limbata, *Scoliopteryx libatrix (пеперуди)

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена с 5 м.кладенец

  Карта

 • Картировач(и)
  Илия Илиев, Р. Доганджийска, Вл. Генов ПК "Айгидик"
 • Дата