Николова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  107 m.
 • Дълбочина
  20 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Nesticus cellulanus,Thyphoisilus bureschi
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Николова дупка с. Долно Озирово, окр. Михайловградски рег.№ 866 Пропастната пещера Николова дупка се намира в землището на с. Д. Озирово, Михайловградски окръг, в местността Градешки венец. Селото е най-близкия изходен пункт за пещерата. За пещерата се тръгва по шосето за гp. Вършец. След около 1км се отбива в дясно по голям коларски път. Пътя води до кошара, от която пещерата отстои на 0, 5км с азимут 35°. Разстоянието от селото до пещерата е 2, 1км, а азимута е 266° Входа на пещерата е с размери: дължина 1, 60м и широчина 0, 70м. Разположен е на склона на скалист хълм и се намира всред дървета и храсти. Височината му спрямо местния ерозионен базис – р. Ботуня е 32 м. Николова дупка е пропастна пещера, разклонена, диаклазна, едноетажна и влажна. Общата дължина на хоризонталните части на пещерата е 107м. Пропастта е с дълбочина 12, 80м. Денивелацията от пропастния вход до най -ниската точка на пещерата е 19, 90м. Площа ѝ е м2. Пещерата е развита в сиви среднослоисти варовици с елементи на залягане: простирание 130° и наклон 40° на югозапад. Геоложката им възраст е долна креда – апт. В тектонско отношение скалите се отнасят към северното бедро на Берковската антиклинала. В района преобладават системите пукнатини с посока на разпространение 25°. Пещерата в своето развитие следва посоките на пукнатините. До цялото ѝ протежение литоложкия характер на скалите не се изменя, пода на пещерата под пропастта е покрит изцяло с камъни, в някои части от галерията – с образувания, а в най-ниските части – с влажна глина. Формата на напречните сечения е силно издължена във височина като резултат от диаклазния характер на пещерата. Пещерата е много богата на вторични образувания. Това са преди всичко сталактити с различни размери. Срещат се и сталакмити с малки размери. В една от галериите са наблюдава сталактон с височина 1, 80м и диаметър 0, 40м. Голяма част от стените и пода са покрити с дендрити. Всички образувания са действуващи. Входа е лесно достъпен, но труден за намиране тъй като овчарите от близката кошара го затрупват с камъни. За проникване в пещерата е необходим инвентар за спускане в пропастта с дълбочина 12, 80м. Времето необходимо за проникване е около 1, 5ч. Пропастта е добре известна на овчарите от близката кошара, които могат да бъдат водачи до нея. Картирал и описал: В. Георгиев – ПК „Пъстринец“ към тур. д-во „Балова шума“ – гр. Михайловград

  Описание на достъпа

  Николова дупка с. Долно Озирово, окр. Михайловградски рег.№ 866 Пропастната пещера Николова дупка се намира в землището на с. Д. Озирово, Михайловградски окръг, в местността Градешки венец. Селото е най-близкия изходен пункт за пещерата. За пещерата се тръгва по шосето за гp. Вършец. След около 1км се отбива в дясно по голям коларски път. Пътя води до кошара, от която пещерата отстои на 0, 5км с азимут 35°. Разстоянието от селото до пещерата е 2, 1км, а азимута е 266° Входа на пещерата е с размери: дължина 1, 60м и широчина 0, 70м. Разположен е на склона на скалист хълм и се намира всред дървета и храсти. Височината му спрямо местния ерозионен базис – р. Ботуня е 32 м. Николова дупка е пропастна пещера, разклонена, диаклазна, едноетажна и влажна. Общата дължина на хоризонталните части на пещерата е 107м. Пропастта е с дълбочина 12, 80м. Денивелацията от пропастния вход до най -ниската точка на пещерата е 19, 90м. Площа ѝ е м2. Пещерата е развита в сиви среднослоисти варовици с елементи на залягане: простирание 130° и наклон 40° на югозапад. Геоложката им възраст е долна креда – апт. В тектонско отношение скалите се отнасят към северното бедро на Берковската антиклинала. В района преобладават системите пукнатини с посока на разпространение 25°. Пещерата в своето развитие следва посоките на пукнатините. До цялото ѝ протежение литоложкия характер на скалите не се изменя, пода на пещерата под пропастта е покрит изцяло с камъни, в някои части от галерията – с образувания, а в най-ниските части – с влажна глина. Формата на напречните сечения е силно издължена във височина като резултат от диаклазния характер на пещерата. Пещерата е много богата на вторични образувания. Това са преди всичко сталактити с различни размери. Срещат се и сталакмити с малки размери. В една от галериите са наблюдава сталактон с височина 1, 80м и диаметър 0, 40м. Голяма част от стените и пода са покрити с дендрити. Всички образувания са действуващи. Входа е лесно достъпен, но труден за намиране тъй като овчарите от близката кошара го затрупват с камъни. За проникване в пещерата е необходим инвентар за спускане в пропастта с дълбочина 12, 80м. Времето необходимо за проникване е около 1, 5ч. Пропастта е добре известна на овчарите от близката кошара, които могат да бъдат водачи до нея. Картирал и описал: В. Георгиев – ПК „Пъстринец“ към тур. д-во „Балова шума“ – гр. Михайловград

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.Входен отвес- 13 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата