Голобърдско-Боснешки (303)

Обхваща изцяло планината Голо Бърдо и част от западния склон на Витоша (Задвитошки навлак). Изграден е главно от силно разломени и напукани варовици и доломити с триаска възраст. Скалите са силно окарстени, в резултат на действието на водите на р.Струма и валежите. Тук са проучени около 30 пещери и пропасти от които най-известни са: най-дългата пещера у нас „Духлата“ с дължина 17,600м, изворната пещера „Врелото“ с дължина над 5,280м, пропаст „ППД“ дължина 1,020м. и дълбочина –125м, „Академик“ с дължина 350м.