Малката керечница

 • Други имена
 • Дължина
  128 m.
 • Дълбочина
  32 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  100 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Малката Керечица

  Рег.№ 2152

  с. Кости област Бургас община Царево Местност: Сарпия; Керечицата Дължина 128м. Денивелация -32м Рег.№ 2152 Странджански район, Средно-Тракийска област №310063

  Намира се в местността Керечицата, югоизточно от с. Кости. Раз положена е в основата на малък, скален венец, образуващ северната част на терасовидно оформен въртоп с дълбочина 6, 5м. Развита е в горноюрски /оксфорд-кимериджски/мрамори, по серия от пукнатини с посоки север-юг и северозапад-югоизток. Входното отверстие след разчистването му от дърва, камъни и земя има размери 1, 2 х 0, 8м. От него в северна посока започва ниска, постлана с камъни галерия Само на 2м след входа се стига до разклон. В ляво се отклонява низходяща галерия, напред продължава основната галерия, а в дясно се отваря залоподобно разширение. След разклона основната галерия продължава на север още няколко метра, в който тавана се вдига нагоре и може да се върви изправен. В следващите 15м има посока СЗ и след това отново се насочва на север, постепенно набирайки дълбочина. В тази си част пещерата се е развила по диаклаза, доста разширена в средата, като последното легло на подземния поток е чисто – без наслаги от чакъл. По стените обаче има доста глинести отложения. На 31м от входа в дясно се отклонява къса 6м възходяща галерийка, която после завива на север. На мястото, където се свързва с основната галерия, има красиво синтрово езерце с множество синтрови джобчета по преградката му. По основната галерия на 33м от входа се стига до 5м праг, лесен за преминаване в двете посоки и отвеждащ в малка заличка, наречена *Кръстовището*. На север от него води 32м дълга диаклазна галерия със средна ширина 1м и височина до 6м, завършваща с възходящ праг от 4м. Зад него е разположена перпендикулярна къса галерийка, ориентирана изток-запад, с малка заличка в източния край. Подът на водещата на север галерия е осеян с дребни камъни. От Кръстовището на северозапад е продължението на основната галерия. В действителност залата завършва с 5м праг, покрит със синтрова кора, в чиято основа има малко езерце. След прага в първите десетина метра галерията е диаклазна с малки, пълни с вода синтрови езерца и добре оформен жлеб по оста на галерията. Следва синтрова каскада и височината на галерията спада на по-малко от метър, което налага да се пълзи по синтрите. На 20м след прага (на 57м след входа) се достига до висока синтрова преграда, зад която не може да се продължи без разрушаването й. Лявата галерия, започваща на 2м след входа, е тясна и ниска, така че движението се извършва на „патешки ход“. След като направи няколко чупки, тя отвежда до голяма диаклазна галерия. Влизането в последната става след спускане на 4м праг. Развива се по направление север-юг, като на юг е възходяща и постъпенно се стеснява и количеството на глината постъпенно се увеличава. Горният край на галерията явно е близо до повърхността – представлява сипей от земя и камъни. На север диаклазната галерия постъпенно става по-ниска и на 4м след прага напречното сечение е толкова малко, че едва може да се провре човек. Причината са натрупаните по пода едри камъни, които водата е успяла да калцира. Следва 16м диаклазен участък и се излиза на Кръстовището. През пещерата протича вода само след обилни валежи или при топене на снежна покривка. През останалото време на годината вода има само в езерцата след втория праг. Изследвана и картотекирана на 28/06/1977 г. от П. Нейковски и Иван Личков от СПК „Академик“ гр. София на експедиция „Странджа 77“.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Лабиринтна

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Нейковски, Иван Личков СПК "Академик" София
 • Дата
  1977-06-28