Изворната дупка

 • Други имена
 • Дължина
  102 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  539 m.
 • Ерозионен базис
  100 m.
 • Година на откриване
  1991
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изворната дупка

  с. Церово *Община Своге *Софийска област –

  Махала Долни Желен

  Местност Червената кула (Камико)-

  Район „Църни камък“ –

  Понорски карстов район № 204, Старопланинска област –

  G P S – E 23, 212761 N 43, 001325 – WGS84 –

  Рег.№ 1618 *Код № 204049 –

  Обща дължина 102м. *Денивелация +2м.-

  НМВ 539м. *Височина над МЕБ 100м. –

  История на откриването:

  В участък „Църни камък“ Спелеосдружение „МОЕРПА“гр. София работи през 1991- 1992г-, като изследва карста в този район и предимно водните пещери и водните връзки между карстовите губилища и изворите. В процеса на изследването взеха участие много пещерняци, някои от които съвсем епизодично. Основните изследователи бяха Здравко Илиев, Стоян Петков, Мария Златкова, Цветан Остромски Таня Медарова, Ваня Младенова. Макър и еднократно в работата се включиха и Ал. Жалов, Камен Вълчев, С. Медарова, К. Козарев, О. Стоянов, С. Стоянов, П. Колев и Р. Пандурска. Още през 1991г. този участък по Искърския пролом ни заинтересува с откриването на „Изворната дупка“от жители на мах. Долни Желен. Пещерната галерия, запълнена преди изцяло от наслаги беше разчистена от местните хора до около 30м. навътре от входа. При това положение пешерата беше станала периодичен извор. Ние решихме да изследваме пещерата навътре, заинтересовани от големия дебит, който видяхме да излиза в късната есен на 90-та година (към 30 л/сек). Продължихме да разчистваме галерията навътре и напреднахме още 80м., но ни спря непреодолимо стеснение. Наложи се да прекратим работата в „Изворната дупка“, още повече че от март, 91г. потече немалко вода от нея. На 25. 01. 1992г. се пусна 100г. флоуресцеин в съседната пещера „Маяница“ (№ 3994)в т. н.“Голямата река“при дебит 12 л/сек. И той излезе за 8мин. на входа на „Изворната“, след 3 часа и 45 мин. на входа на „Маяница“и след 5часа на извора „Дедова чашка“. Така се доказа, че една и съща подземна река излиза по три отделни галерии и на различни хипсометрични нива. Пещерата е картотекирана на 23/08/1992г. от Мария Златкова и Ваня Младенова.

  Геолого-географски бележки

  Изследваната площ се намира в района на Искърския пролом, в Западна Стара планина. Площтта е около 6 км2, като е ограничена от север от р. Трескавец, от юг от р. Желенски дол, от запад от р. Искър, а на изток достига до връх Зорилица(880мнв). Главната релефна форма за площтта е вр. Църни камък (877. 6мНМВ). Релефът е силно пресечен, със стръмни и дори отвесни склонове и дълбоки долини. В геоложко и тектонско отношение участък „Църни камък“е със сравнително сложен строеж. В него доминира една навлачна структора, с преобърнати и захлупени върху коренните скали пластове. В алохтона на навлака отдолу лежат кварцитизуваните пясъчници на долния триас(Т1), а върху тях са филитоидните лиски с ордовишка възраст(О). Автохтонът е изграден от: гранодиорити с карбонска възраст(С1); червеноцветна теригенна задруга с възраст долен триас(Т1); триаска карбонатна задруа(Т2)и юрска теригенно- карбонатна задруга(J1). Окарстените скали в района са Триаската карбонатна задруга, изгрaдена от варовици, доломитизирани варовици и доломити. Те имат малко площтно разкритие на повърхността и мощност до 120м. Благодарение на силното тектонско напукване и наличието на много вода, каквито са граничните реки и поточетата идващи от алохтона на навлака, в тях са се образували големи пещерни системи.

  Местонахождение:

  Намира се на 1 км източно от жп гарата на с. Церово и на около 30-40м над последните къщи на мах. Долни Желен, на с. Церово в местността Червената стена. През 1993 год. няколко местни хора затвориха с врата входа на пещерата и по търби изведоха водата. Пещерата е маркирана зад вратата.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Водна, едноетажна, неразклонена, без образувания. Силен въздушен обмен между пещерите „Маяница“и „Изворната“

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  М.Златковар, Ваня Младенова МОЕРПА
 • Дата
  1992-08-23