Гьонова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  620 m.
 • Ерозионен базис
  2 m.
 • Година на откриване
  2005
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Константин Стоичков 21. 02. 2006 Година: 1 Източник: Гьонова дупка от К. Стоичков Местонахождение: От физикогеографска гледна точка Гьоновата пещера попада в границите на планината Козница, която е от състава на Западна Стара планина. Според районирането на пещерите в страната (по Вл. Попов) попада във Врачанския пещерен район № 203, Лакатнишки пещерен подрайон. Пещерата е образувана в триаски варовици (ладин-аниз) изграждащи част от Милановската грабен-синклинала. Административно тя се намира в землището на с. Миланово, Софийска обл. Разположена е на 1675 м северозападно от центъра на селото в местността Долен Магерски вир, намиращ се в горната част на каньоновидната долина на р. Петра (Петренски дол). Входът се разкрива в основата на скален венец на левия географски бряг на реката и на височина около 2 м над речното легло.
  Достъп: Изходен пункт за достигане е с. Миланово, Софийска обл. От центъра на селото се тръгва по асфалтовата улица водеща за махала Ръжища. След около 625 м се поема по дясното асфалтирано разклонение, което води до махалата разположена в западния край на селото. След последните къщи се поема по широка добре очертан коларски път в левия склон на Петренски дол. Върви се по него без никакви отклонения, докато се достигне голяма каменна чешма с два чучура. Веднага след нея се тръгва по тясна низходяща пътечка вляво, която е успоредна на потока, който води началото си от чешмата. Излиза се на широка пътека. Тръгва се вдясно по нея. Върви се докато се достигне до трудно забележима (отклоняваща се от главния път) пътечка вляво, която се спуска през буковата гората в северозападна посока. Подминава си малко поточе с дере. Пътят надолу е трудно обясним, трябва да си стигне до най-ниската част на дола, а именно коритото на река Петра и т. нар. Магерски вир. Същият се намира под праг на реката, където се образува малко водопадче. В лявата част от скалната повърхност в горната част на прага е издълбан улей за водохващане за някогашна воденица. Върви се по течението на потока докато се достигне втори речен праг, под който се намира Долният магерски вир. Непосредствено преди прага вляво се забелязва скален венец, в чиято долна част се намира входът на пещерата. Същият не е директно забележим! Надморската височина на входа е приблизително 620 м. Той има правоъгълна форма.
  Описание: Входът на пещерата се разкрива на левият географски бряг на р. Петра. Той отстои на около 4 м от реката и на около 2 м от сегашното и ниво. Входното отверстие има неправилна форма и размери височина 2. 80 м на 2. 50 м ширина. От него се попада в широка галерия. Подът е покрит с влажна глина а в дясно има скално ребро високо 1. 5 м. Следва кратко стеснение а в дясно зад скалния издатък има миниатюрно разклонение, което задънва почти веднага. По галерията се достига отново до широко място с малко трапче на пода. В краят си галерията задънва в наслаги от глина. Пещерата е влажна, по стените си личи мразово изветряне и на места има малки повлеци. Тя има малки размери – дълга е само 15. 20 м. Забелязва се и иманярска дейност.
  История на проучването: Пещерата се знае от местното население и най-вероятно е била известна на пещерняците от ПК “Искър”от гр. София, но информация за нея не е постъпвала в ГКП в БФС. Картирана е на 19. 06. 2005г. от А. Жалов, К. Стоичков и М. Стаменова членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Константин Стоичков 21. 02. 2006 Година: 1 Източник: Гьонова дупка от К. Стоичков Местонахождение: От физикогеографска гледна точка Гьоновата пещера попада в границите на планината Козница, която е от състава на Западна Стара планина. Според районирането на пещерите в страната (по Вл. Попов) попада във Врачанския пещерен район № 203, Лакатнишки пещерен подрайон. Пещерата е образувана в триаски варовици (ладин-аниз) изграждащи част от Милановската грабен-синклинала. Административно тя се намира в землището на с. Миланово, Софийска обл. Разположена е на 1675 м северозападно от центъра на селото в местността Долен Магерски вир, намиращ се в горната част на каньоновидната долина на р. Петра (Петренски дол). Входът се разкрива в основата на скален венец на левия географски бряг на реката и на височина около 2 м над речното легло.
  Достъп: Изходен пункт за достигане е с. Миланово, Софийска обл. От центъра на селото се тръгва по асфалтовата улица водеща за махала Ръжища. След около 625 м се поема по дясното асфалтирано разклонение, което води до махалата разположена в западния край на селото. След последните къщи се поема по широка добре очертан коларски път в левия склон на Петренски дол. Върви се по него без никакви отклонения, докато се достигне голяма каменна чешма с два чучура. Веднага след нея се тръгва по тясна низходяща пътечка вляво, която е успоредна на потока, който води началото си от чешмата. Излиза се на широка пътека. Тръгва се вдясно по нея. Върви се докато се достигне до трудно забележима (отклоняваща се от главния път) пътечка вляво, която се спуска през буковата гората в северозападна посока. Подминава си малко поточе с дере. Пътят надолу е трудно обясним, трябва да си стигне до най-ниската част на дола, а именно коритото на река Петра и т. нар. Магерски вир. Същият се намира под праг на реката, където се образува малко водопадче. В лявата част от скалната повърхност в горната част на прага е издълбан улей за водохващане за някогашна воденица. Върви се по течението на потока докато се достигне втори речен праг, под който се намира Долният магерски вир. Непосредствено преди прага вляво се забелязва скален венец, в чиято долна част се намира входът на пещерата. Същият не е директно забележим! Надморската височина на входа е приблизително 620 м. Той има правоъгълна форма.
  Описание: Входът на пещерата се разкрива на левият географски бряг на р. Петра. Той отстои на около 4 м от реката и на около 2 м от сегашното и ниво. Входното отверстие има неправилна форма и размери височина 2. 80 м на 2. 50 м ширина. От него се попада в широка галерия. Подът е покрит с влажна глина а в дясно има скално ребро високо 1. 5 м. Следва кратко стеснение а в дясно зад скалния издатък има миниатюрно разклонение, което задънва почти веднага. По галерията се достига отново до широко място с малко трапче на пода. В краят си галерията задънва в наслаги от глина. Пещерата е влажна, по стените си личи мразово изветряне и на места има малки повлеци. Тя има малки размери – дълга е само 15. 20 м. Забелязва се и иманярска дейност.
  История на проучването: Пещерата се знае от местното население и най-вероятно е била известна на пещерняците от ПК “Искър”от гр. София, но информация за нея не е постъпвала в ГКП в БФС. Картирана е на 19. 06. 2005г. от А. Жалов, К. Стоичков и М. Стаменова членове на ПК “Хеликтит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  А. Жалов, К. Стоичков, М. Стаменова ,ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2005-06-19