Горната Мааза

 • Други имена
  Кумина
 • Дължина
  34 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1935
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Meta menardi Latr. /П.Дренски/
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Горната мааза | *Комина

  с. Бяла *Община Сливен *Сливенска област –

  Махала – мина Хамза дере

  Местност: Хамза дере –

  Твърдишки карстов район № 216 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 277 *Код № 216002 *НМВ

  Обща дължина 34м. *Денивелация +7м.

  История на откриването:

  Картирана от Нено Атанасов, Л. Брънеков, Ст. Зафиров, Ив. Търпанов и Б. Мончев – Клуб Българско Пещерно Дружество на 01-05/06/1935 г. Прекартирана на 14/12/1975 г. от К. Илиев, Л. Камбурова – ПК“Протей“ гр. Сливен и Кунчо Кунев ПК „Кабиле“ гр. Ямбол.

  Местонахождение:

  На запад от в. „Качулка“ следват няколко по-ниски върхове. На един от тях, почти на самото било се намира „Горната Мааза“. Развита във варовикова задруга, изградена от варовици с прослойки от брекчо-конгломерати и пясъчници. „Беленските пещери отстоятъ на 26 клм. северо-западно (NW) отъ Сливенъ и на 6-7 клм. северно (N) отъ с. Бела, Сливенско. До техъ можемъ да отидемъ отъ Сливенъ по шосето за гр. Елена, отъ което се отклоняваме въ лево (W) по шосето за с. Бела, Сливенско, следъ което на 13 клм. отъ последното шосе, се отклоняваме въ десно (N), по пътя за каменовъглена мина „Качулка“ и на 16 клм. се отделяме наново въ лъво (NW) по пътя вече за каменовъглена мина „Русалка“, по течението на р. Хамза-дере, която мина е точно на 26 клм. отъ Сливенъ. Източно на 500-600 метра отъ мина „Русалка“ е каменовъглена мина „Хамза-дере“. На 25 минути пжть отъ. тукъ, въ югозападните склонове на връхъ „Качулка“, високъ 1082 метра, се намиратъ 3-те Бъленски пещери Маазитъ-: 1. Горна Мааза, 2. Средна Мааза и 3. Долна Мааза. На западъ отъ връхъ „Качулка“, следватъ няколко по-ншзки върхове. На единъ отъ тъхъ почти на самото било се намира „Горната Мааза“. Последната представлява леснодостъпна суха зала, съ диаметъръ 8-9 м. и височина 5-6 м. На най-високата часть на тавана има отворъ (куминъ). Входа е малъкъ, презъ който се влиза наведенъ. Варовити образу¬вания почти липсватъ. Дължината  е до 10 метра. Геологическата възрасть на варовитиге скали, въ които е образувана пещерата е триасова (Нено Атанасов 1935 г).

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, разклонена с +7м комин с малко образувания. Представлява леснодостъпна суха зала с диаметър 8-9м. и височина 5-6м. Входът е малък. Варовити образувания почти липсват.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена с + 7 м. комин

  Карта

 • Картировач(и)
  К. Илиев, Л. Камбурова ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1975-12-14