Стражанско-Дебелдялски (214)

Обхваща периферните части на двете карстови плата, от които идва името му. Респективно е разделен на два подрайона: Страженски – изграден от аптско-ургонски варовици и Дебелдялски, където преобладават палеогенски тъмносиви до гълъбовосиви варовици. Най-внушителните пещери в първия от изброените под райони се намират край Дряновският манастир: „Андъка“ с дължина 4,000 м. и „Бачо Киро“ с дължина 3,500м. Първенството в Делебдялския район държи „Марина дупка“ при с.Генчевци с дължина 2,392м.