Горновитско-Черноосъмски (210)

Обхваща основно южния склон на Троянската планина и съперничи по дълбочина и дължина на пещерите във Врачанския район. Пещерите тук са развити в триаски варовици с дебелина 300-330м. Най-известните от тях са: „Райчова дупка“ – пещерата с най-голяма денивелация в страната с дълбочина –377м и дължина 3,333м; „Малката яма“ с дължина 1,101м и дълбочина -232м; „Борова дупка“ с дълбочина -156м; „Птича дупка“ с дължина 652м и дълбочина -108м; „Куманица“ с дължина 1,656м и дълбочина -104м; „Голямата гърловина“ с дълбочина -100м и „Върлата“ с дължина 1,110м, всичките в землището на с.Черни Осъм. В източната периферия на района се намира водната пещера „Духалото“ („Трона“) с дължина 1,040м край гр.Априлци.